On Folly Beach - Karen White Really enjoyed this book!